ARGINID

1*10GM SACHET

L-ARGININE 3GM+DHA 200MG+VIT.B12 750MCG VIT. B6 3MG+FOLIC ACID 1.5MG (SUGAR FREE & ORANGE FLAVOR)